Russell Mulcahy

- Ngày sinh: 23/06/1953

- Quốc gia: Australia

- Các giải thưởng:

Tiểu sử:

Các phim đã tham gia