Akshay Kumar

- Ngày sinh: 09/09/1967

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia