Angela Bassett

- Ngày sinh: 16/08/1958

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia