Annie Potts

- Ngày sinh: 28/10/1952

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

<td class="xl69" colspan="4" width="615" height="

Tiểu sử

Các phim đã tham gia