Christina Hendricks

- Ngày sinh: 03/05/1975

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia