Henry Cavill

- Ngày sinh: 05/05/1983

- Quốc gia: Christmas Island

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia