Joan Chen

- Ngày sinh: 26/04/1961

- Quốc gia: China

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

7.9/10
1987

Phim Ipad
7.9/10
1987