Kôji Yakusho

- Ngày sinh: 01/01/1956

- Quốc gia: Japan

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia