Paresh Rawal

- Ngày sinh: 30/05/1950

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia