Rebecca Ferguson

- Ngày sinh:

- Quốc gia: Sweden

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia