Sharlto Copley

- Ngày sinh: 27/11/1973

- Quốc gia: South Africa

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia