Simon Pegg

- Ngày sinh: 14/02/1970

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.8/10
2008

Phim Ipad
6.8/10
2008