Terence Stamp

- Ngày sinh: 22/07/1939

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia