Tony Hale

- Ngày sinh: 30/09/1970

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia